Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van D2 Projectparket BV te Nieuwegein.

 

Artikel 1: toepasselijkheid

 

1.1.    Deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen betreffende koop en verkoop van goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden door de hiervoor genoemde besloten vennootschap D2 Projectparket BV, verder te noemen D2, tenzij partijen uit­drukke­lijk en schrifte­lijk anders zijn overeenge­komen.

1.2.    Indien een wederpartij van D2, hierna verder te noemen 'de opdrachtgever', bij de acceptatie van het door de leve­rancier gedane aanbod uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna verder te noemen 'de voorwaarden', weerspreekt en naar zijn eigen algemene voorwaarden verwijst, dan zullen deze slechts dan voor D2 bindend zijn, indien D2 zulks uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

1.3.    Ongeacht eventuele acceptatie door D2 van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, blijven de artikelen 5.3,  6.1, 6.2, 6.3 en 11.2 van de voorwaarden van D2 ongewij­zigd van kracht.

 

Artikel 2: offerte

 

2.1.    Aanbiedingen van D2 -in welke vorm dan ook gedaan- zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door D2 is ver­meld.

2.2.    Afmetingen, houtsortering, afgegeven monsters, afbeeldingen en informatie in overige zin in aanbiedin­gen en in voorlich­tingsmateriaal van welke aard dan ook, zijn mede gelet op het natuurlijk karakter van het product slechts rich­ting­ge­vend en dienen slechts ter verduidelij­king. Voor eventuele afwijkin­gen kan D2 nimmer aansprakelijk gesteld worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.3.    De aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van werkzaamhe­den en leveranties (van de daarbij benodigde materialen) onder normale omstandigheden en gedurende voor D2 norma­le werktijden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders door D2 is vermeld.

 

Artikel 3: bevoegdheid

 

3.1.    Uitsluitend degene die krachtens de statuten van D2 en/of een inschrijving in de daartoe bestemde registers van de Kamer van Koophandel en Fabrieken bevoegd zijn haar te binden kunnen voor D2 overeenkomsten aangaan.

 

Artikel 4: prijs

 

4.1.    De door D2 geoffreerde c.q. in rekening gebrachte prij­zen zijn - tenzij anders vermeld - exclusief omzetbelas­ting, franco werk.

4.2.    D2 voert haar werkzaamheden uit en levert de daarbij beno­digde hulpmaterialen, zoals blijkt uit de overeenkomst tussen D2 en de opdrachtgever, voor de overeengekomen prijs. In geval van meerwerk of levering van meer zaken dan overeen­gekomen, zoals bijvoorbeeld plaatsingskosten, tussenvloeren, randafwerkingen, oppervlakteafwerkingen, zullen deze aan de opdrachtgever tegen de gebrui­kelijke tarieven in rekening worden gebracht.

4.3.    In geval na het sluiten van de overeenkomst tussen D2 en de opdrachtgever sprake is van wijziging van hoogte van de omzetbelasting, lonen, overige belastingen, invoerrechten, heffingen, premies voor de werknemersverzekering, premies voor de volksverzekeringen en/of andere lasten, opgelegd van overheidswege, c.q. na totstandkoming van een nieuwe C.A.O. dan wel wijziging van prijzen van grondstoffen en/of materia­len, ook al geschiedt zulks ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, is D2 gerechtigd de over­eenge­komen prijs met inachtneming van de eventueel terzake be­staande wettelijke voorschriften te wijzigen indien en voor­zover deze wijzigingen van invloed zijn, dan wel kunnen zijn, op de uitvoering van deze overeenkomst. D2 is hiertoe even­eens gerechtigd, indien sprake is van koers­wijzi­ging van buitenlandse valuta, indien en voorzover D2 voor de uitvoe­ring van de werkzaamheden materialen in het buiten­land heeft gekocht, dan wel zal kopen.


 

4.4.    Indien D2 van zijn hierboven bedoelde bevoegdheid binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst ge­bruik maakt en de overeengekomen prijs wenst te verhogen, is de op­dracht­gever bevoegd de overeen­komst te ontbinden met in­acht­neming van de daarvoor bestaande wette­lijke bepalingen.

 

Artikel 5: leveringstijd

 

5.1.    De leveringstijd, alsmede de tijd waarbinnen de uitvoering van een werk wordt verricht, worden door D2 bij benade­ring vastgesteld en gelden in beginsel niet als fatale ter­mijn.

5.2.    Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien een precieze datum in de opdrachtbevestiging van D2 c.q. in de schriftelijke overeenkomst met de opdrachtgever, is vast­ge­steld waarvoor de levering, dan wel de uitvoering van werk­zaamheden door D2 moeten zijn verricht, welke datum tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

5.3.    De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat D2 zijn werkzaamheden op de vastgestelde termijn kan aanvangen en dat de omstandigheden op de werkplek overeenkomen met de eisen en de voor­waarden door D2 gesteld met betrekking tot de vochtigheidsgraad en de vlakheid van de ondervloer en de rela­tieve luchtvochtigheid en temperatuur in de betreffen­de ruimte.

5.4.    De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat D2 tijdens de uitvoering van de opdracht normaal zijn werkzaam­heden kan verrichten en dat de van derden te betrekken zaken tijdig worden geleverd. Indien deze verwachting ongegrond blijkt, ook al is zulks het gevolg van bij het aangaan van de overeen­komst te voorziene omstandigheden, zal de leve­rings­tijd met even­veel dagen worden verlengd als de opgetre­den vertraging heeft geduurd. De leveringstijd zal ook worden verlengd indien de opdrachtgever na het sluiten van de over­eenkomst wijzigt of anderszins de uitvoering ervan vertraagt.

5.5.    Overschrijding van de door D2 bij benadering vastgestel­de leveringstijd, dan wel het tijdstip waarop de werkzaamhe­den zullen aanvangen, geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding van de schade, tenzij het tegendeel dwingend in de wet is bepaald.

5.6.    Overschrijding van de door D2 bij benadering vastgestel­de leveringstijd, dan wel het tijdstip van aanvang van werk­zaam­heden, geeft de opdrachtgever geen recht op het niet, niet-behoorlijk, dan wel niet-tijdig nakomen van enige jegens D2 aangegane verplichting, noch op het al dan niet met rech­ter­lijke machtiging verrichten of doen verrichten van werk­zaam­heden ter uitvoering van deze overeenkomst.

5.7.    Indien de opdrachtgever van oordeel is, dat de overschrijding van de door D2 bij benadering vastgestelde leverings­tijd, c.q. het tijdstip van de aanvang van de werkzaamheden, voor hem als onredelijk bezwarend moeten worden aangemerkt, is de opdrachtgever verplicht om D2 bij aangetekende brief of deurwaardersexploot alsnog een redelijke leverings­tijd te stellen c.q. het tijdstip vast te stellen van de aanvang van de werkzaamheden door D2.

5.8.    De opdrachtgever verplicht zich na verzending van de hierbo­ven bedoelde kennisgeving in overleg te treden met D2 terzake de overschrijding van de leveringstijd c.q. het tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.

 

Artikel 6: transport

 

6.1.    Levering van de materialen geschiedt franco werk, met dien verstande dat het gebouw waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden toegankelijk dient te zijn voor aanvoer per vrachtwagen en intern horizontaal transport middels palletwa­gen kan plaatsvinden. Voor zover vertikaal transport noodza­kelijk is zullen op kosten van de opdrachtgever de benodigde facili­tei­ten ter beschikking worden gesteld.

6.2.    Indien horizontaal transport middels mechanische hulpmidde­len niet kan plaatsvinden en/of de in artikel 6.1 genoemde benodigde faciliteiten door opdrachtgever niet ter beschik­king worden gesteld, is D2 gerechtigd de gemaakte extra kosten in rekening te brengen.

6.3.    De opdrachtgever is gehouden het geleverde hout, de hulpma­terialen alsmede werktuigen en gereedschappen voor te leggen vloeren gedurende een door D2 te bepalen periode op het werk zodanig op te slaan dat deze tegen vocht, beschadi­ging en diefstal gevrijwaard zijn. Alle schade hieruit voort­vloei­ende is voor rekening van de opdrachtgever.

 


 

 

Artikel 7: deellevering

 

7.1.    D2 is bevoegd de te leveren zaken en/of uit te voeren werkzaamheden in gedeeltes aan de op­drachtgever te leveren. Bij deelle­veringen is de opdracht­gever verplicht de op deze deelleve­ring betrekking hebbende factuur volgens deze voor­waarden te voldoen.

 

Artikel 8: eigendomsvoorbehoud

 

8.1.    De eigendom van het geleverde of af te leveren zaken blijft bij D2 en gaat eerst over, wanneer de opdrachtgever de prijs en eventueel van toepassing zijnde renten, kosten, boetes en schadevergoedingen terzake van de geleverde zaken, inclusief voorafgaande en volgende leverin­gen met inbegrip van de door D2 ten behoeve van de opdracht­gever verrich­te of te verrichten werkzaamheden zal hebben voldaan.

8.2.    Het is de opdrachtgever verboden om voor het tijdstip van de door hem verschuldigde prestaties, dus voor het moment waarop de opdrachtgever eigenaar is geworden van de vorenbedoelde zaken, deze zaken aan derden te verpanden, in eigendom aan derden over te dragen, dan wel in de feitelijke macht van derden te brengen.

8.3.    Bij overschrijding van genoemde verplichtingen van de op­drachtgever wordt de koopprijs ten volle en ineens opeisbaar.

 

Artikel 9: niet-toerekenbare tekortkoming van D2.

 

9.1.    Indien van de zijde van D2 in de uitvoering van de over­een­komst sprake is van een niet-toerekenbare tekortko­ming, is D2 gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, te vorde­ren dat de overeenkomst aan de omstandigheden wordt aange­past, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden dan wel door de rechter te doen ontbinden, zonder dat zij tot enige ver­goeding van schade aan de opdrachtgever of garantie gehouden zal zijn, met vergoeding door de op­drachtgever aan D2 van de door deze laatste gemaakte kosten.

9.2.    Onder een tekortkoming die D2 niet kan worden toegere­kend, wordt verstaan, elke van de wil van D2 onafhanke­lijke omstan­digheid, ook al was deze ten tijde van het tot­standko­men van de overeenkomst reeds te voorzien, die nako­ming van de over­eenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, vertraagt alsmede voorzover hieronder niet reeds begrepen, oproer, epidemie, brand, verkeersstoringen, werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte bij in dienst van de leverancier zijnd personeel of van andere personen waarvan de leverancier zich bedient, beperking van de invoer of andere beperkingen van overheids­wege, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog en iedere andere ernstige storing binnen het bedrijf van D2 of diens toeleve­rancier(s), op welke wijze dan ook.

 

Artikel 10: aansprakelijkheid

 

10.1.   D2 is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, aan roerende of onroe­rende zaken, aan goederen of aan personen, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door D2 gele­verde zaken of door haar verrichte werkzaam­heden. Het hier­voor gestelde geldt niet, indien de schade het gevolg is van grove schuld of opzet van de zijde van D2.

10.2.   Opdrachtgever zal D2 niet voor schade aansprakelijk stellen, indien de opdrachtgever terzake van het risico van deze schade een verzekeringsovereenkomst heeft gesloten of redelijkerwijs had kunnen sluiten.

10.3.   De aansprakelijkheid zal in ieder geval niet het door D2 aan de opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag over­schrij­den, of, indien D2 zich verzekerd heeft tegen de opge­treden scha­de, zal de aansprakelijkheid niet verdergaan, dan tot het bedrag waartegen de verzekeraar aansprakelijkheid heeft aanvaard en zal uitkeren.

 


 

Artikel 11: garantie

 

11.1.   De door D2 geleverde zaken worden - tenzij anders over­eengekomen - gegarandeerd voor een periode van twee jaar na datum van aankoop c.q. datum van eindnota in dier voege, dat indien geleverde zaken gebre­ken vertonen van productietechnische aard, D2 gerechtigd is een keuze te maken tussen ofwel een financiële vergoeding in overeenstemming met de gele­den schade en/of de verminderde gebruiksduur, dan wel de gebrek­kige zaken te vervangen c.q. te herstellen, door deug­delijke zaken van dezelfde, dan wel vrij­wel dezelfde soort. Indien de opdrachtge­ver gedurende de garantietermijn de geleverde zaken heeft veran­derd of be­werkt, vervalt de garan­tie.

11.2.   Aanspraak op garantie vervalt, indien aangegeven gebruiksaan­wijzingen en onderhoudsadviezen niet zijn opgevolgd of de goederen onoordeelkundig zijn behandeld, alsmede in het geval opdrachtgever niet voldoet aan redelijke verzoeken van D2 ter beoordeling van de klacht. Bovendien vervalt de garantie wanneer de geconstateerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken, die de verkoper bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en redelijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen, zoals:

        - onjuiste samenstelling van de ondervloer, indien deze niet door verkoper is aangebracht,

        - sterke veranderingen in het vochtpercentage in de desbe­treffende en omliggende ruimten,

  • constructiefouten in het gebouw.

11.3.   Indien de opdrachtgever meent dat D2 niet voldoet aan haar garantieverplichtingen, ontslaat zulks de opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, die voor hem voort­vloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of andere met de door D2 gesloten overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

11.4.   Indien en zolang de opdrachtgever niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met D2 gesloten overeenkomst of uit een daarmee samen­hangende overeenkomst voortvloeit, is D2 met be­trekking tot geen van deze overeenkomsten gehouden tot nako­ming van even­tu­eel op zich genomen garantieverplichtingen.

 

Artikel 12: geschiktheid zaken

 

12.1.   Indien D2 in zijn aanbieding te leveren zaken opneemt, ba­seert D2 zich ten aanzien van deze zaken op de gege­vens die door de producent van D2 van deze zaken zijn ver­strekt, wat betreft de gedragingen en de eigenschap­pen van deze zaken. D2 is als gevolg daarvan niet aan­sprake­lijk te achten voor schade te dier aanzien ontstaan.

12.2.   D2 is niet aansprakelijk voor functionele ongeschiktheid van zaken en constructies, zowel bestaande als door de op­dracht­gever voorgeschreven, waarop of waaraan de door D2 uitgevoer­de werkzaamheden dienen plaats te vinden.

 

Artikel 13: aansprakelijkheid ondergeschikten en niet-ondergeschik­ten

 

13.1.   De uitsluiting van aansprakelijkheid c.q. beperking ervan volgens deze leveringsvoorwaarden geldt onverschillig of de schade is veroorzaakt door ondergeschikten van D2 dan wel door niet-ondergeschikten, die in opdracht van D2 werk­zaam­heden ter uitoefening van diens bedrijf hebben ver­richt.

 

Artikel 14: betaling

 

14.1.   De opdrachtgever is verplicht aan D2 de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden te betalen binnen veertien dagen na de datum van verzending van de factuur, of, indien anders overeengekomen, binnen de over­eengeko­men termijn.

14.2.   Betaling kan uitsluitend geschieden op de door D2 aange­ge­ven wijze, met uitzondering van die gevallen waarin de Wet Ketenaansprakelijkheid van toepassing is. In dat geval ge­schiedt een door D2 aangegeven deel van de betaling op een door D2 aangegeven G-rekening.

14.3.   Betalingen geschieden zonder enige korting of schuldvergelij­king.

14.4.   In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag 1,0% per maand rente verschuldigd vanaf de datum waarop betaald had moeten worden.

 

Artikel 15: opschorting

 

15.1.   Indien na het sluiten van de overeenkomst D2 omstandig­heden te harer kennis komen, die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen, is D2 bevoegd de nakoming van haar verbintenis op te schorten.

15.2.   In geval van opschorting van haar verbintenis door D2 zoals beschreven in het vorengaande lid, is D2 bevoegd van de opdrachtgever te verlangen dat deze voldoende zeker­heid stelt voor de nakoming van zijn volledige verplichting.

 

Artikel 16: buitengerechtelijke incassokosten

 

16.1.   In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis door de opdrachtgever door niet, of niet-tijdig te betalen, is D2 gerechtigd alle buitengerechte­lij­ke kosten verbonden aan de invordering van het bedrag op de opdrachtgever te verhalen.

16.2.   Buitengerechtelijke incassokosten zijn door de op­drachtgever verschuldigd op het moment dat D2 ten behoeve van invor­de­ring rechtskundige hulp van derden heeft ingeroepen.

16.3.   De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op het incassotarief, geadviseerd of te adviseren door de Nederland­se Orde van Advocaten te 's-Gravenhage, echter met een mini­mum van f 200,-- exclusief omzetbelasting per faktuur.

 

Artikel 17: geschillen en toepasselijk recht

 

17.1.   Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is uitsluitend toepasselijk het Nederlandse recht.

17.2.   Alle geschillen die, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invorde­ring van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van D2, zulks voorzover de wet dit toelaat.

 

        Ongeacht eventuele acceptatie door D2, van de alge­mene voor­waarden van de opdracht­gever, blijven onder­staan­de, voor het werk kenmer­kende condities en voorwaarden, onge­wij­zigd van kracht:

 

        Algemene Condities en Voorwaarden:

 

a.      De leveringstijd is vastgesteld in de verwachting dat de werkzaamheden op de vastgestelde termijn kunnen aan­vangen en dat de omstandigheden op de werkplek overeen­komen met de eisen en de voor­waarden door D2 ge­steld met betrek­king tot de vochtigheids­graad en de vlakheid van de onder­vloer en de rela­tieve luchtvoch­tigheid en temperatuur in de betreffen­de ruim­te.

b.      Eisen aan de ondervloer:                             

        Algemeen: De te beleggen vloer dient homogeen en van voldoende sterkte voor het beleggen met parket te zijn, spijkerbaar te zijn en vrij van lijmres­ten, vetvlekken en overige verontreinigingen. De vloer dient geheel ontruimd, schoon en aangeveegd aan D2 te worden aangeboden.

b.1     Vlakheid: De te beleggen vloer dient voldoende vlak te zijn met als vlakheidseis een maximale gaping van 0,25% onder elke reilengte van maximaal 2m1.          

b.2     Voch­tigheid: De te beleggen ondervloer dient droog te zijn, met een maximale vochtig­heid van 1,0 gewichtsprocent in zandcement dekvloeren, 0,5 % in anhydriet en 8 % in hout. Tevens dient de vloer geïsoleerd te zijn tegen dampspanning en/of optrekkend vocht. In de met parket te beleggen ruimten dient zowel voor, tijdens als na het leggen een blijvend luchtvochtpercentage van 50- 70% te heersen. Afwijking hiervan kan lijden tot uitsluiting van de garantie. Vóór het beleggen met parket dient de ondervloer volgens een door D2 vastgesteld protocol te worden voorverwarmd, waarna de vloer moet afkoelen en het verwarmingssysteem dient te worden uitgeschakeld. Hierna kan het leggen aanvangen. Na voltooiing dient de parketvloer een week te rusten waarna het vloerverwarmingssysteem volgens een door D2 vastgesteld protocol mag worden ingeschakeld.

b.3     Ver­warming: Het parket is bestand tegen vloerverwarming. Maximum watertemperatuur 40°C. Maximale temperatuur contactvlak parket-ondervloer 28º. Eventuele schade door hogere temperaturen ontstaan is ten alle tijde voor rekening van opdrachtgever.


 

c.      Eisen aan de werkruimte:

        De te bewerken ruimte dient voldoende verlicht te zijn, evenals voldoende beschikbaar elektrisch vermo­gen  (minimaal 2 groepen van 16 Amp.). De ruimte dient verwarmd (18ºC) en droog (50 - 70% relatieve luchtvochtigheid) te zijn. Tijdens de door D2 uit te voeren werkzaamheden kunnen in dezelfde ruimte geen werkzaamheden door derden worden uitgevoerd.

d.      Levering van de materialen geschiedt franco werk, met dien verstande dat het gebouw waarin de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden toegankelijk dient te zijn voor aanvoer per vrachtwagen en dat intern horizontaal transport middels palletwa­gen kan plaatsvinden. Voor zover vertikaal transport noodza­kelijk is zullen door de opdrachtgever de benodigde facili­tei­ten ter beschikking worden gesteld. Indien horizon­taal transport middels mechanische hulpmiddelen niet kan plaats­vinden en/of de hierboven genoemde benodigde facili­teiten ten behoeve van vertikaal transport door opdrachtgever niet ter beschik­king worden ge­steld, is verkoper gerech­tigd de gemaak­te extra kosten in rekening te brengen.

e.      Schade tijdens opslag op het werk door inwerking van vocht, beschadiging en/of diefstal aan het geleverde hout, de hulp­­­­­materia­len almede aan werktuigen en gereedschap voor de te leggen vloeren­ is voor rekening van op­drachtgever, die gehou­den is genoemde materialen en gereedschappen zodanig op te slaan c.q. ruimte hiervoor ter beschikking te stellen, zodat eventuele schade redelijkerwijs voorkomen wordt.

f.      Aanspraak op garantie vervalt, indien aangegeven gebruiksaan­wijzingen niet zijn opgevolgd of de goederen onoordeelkundig zijn behandeld of indien enige van bovenvermelde voorwaarden door opdrachtgever niet zijn nagekomen.

g.      Aanspraak op garantie vervalt eveneens wanneer de geconsta­teerde gebreken het gevolg zijn van oorzaken, die de verkoper bij het leggen van de vloer niet heeft waargenomen en rede­lijkerwijs ook niet had hoeven waar te nemen, zoals: onjuiste samenstel­ling van de ondervloer, indien deze niet door verkoper is aangebracht, vlak onder of in de ondervloer onzicht­baar aangebrachte leidin­gen, sterke veranderingen in het vochtpercentage in de desbe­treffende en omliggende ruimten, constructie­fouten in het gebouw.

 

Waarom D2 Parket?

  • Persoonlijke begeleiding
  • Prijs/kwaliteit
  • Niet goed geld terug
  • 100% kwaliteit
  • We denken mee
  • Ruime ervaring
Offerte aanvraagBel me terug